Alates 15.08.2022 kasutame e-Perearstikeskuse teenust

6 728 6206 728 618
E - R - 8:00 - 18:00
Tiigi 19, Saku, 75501Saku vald, Harjumaa

Tervisetõend tööle asumisel

Tervisetõendi vormistamiseks palume broneerida vastuvõtuaeg pereõele. Pereõde vormistab Teile tervisetõendi jaoks vajaminevad saatekirjad.
Kopsuröntgenis saab käia ITK Magdaleena polikliinkus, Pärnu mnt. 104, Tallinn, AVATUD  E-R  8.00 – 17.00, eelnevalt aega broneerida ei ole vaja.
Bakteriaalse külvi pärasoolest saab teha Saku Tervisekeskuses kohapeal, lahtioleku aegadel.  Analüüsi saadame meie SYNLABI laborisse.
Reedeti saab bakteriaalset külvi anda 8.00 – 11.00.

1. toidukäitleja tervisetõend 55 eurot ( kopsuröntgen, bakteriaalne proov 2 analüüsi, tõendi vormistamine )

2. loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega, 75 eurot ( kopsuröntgen, bakteriaalne proov 3 analüüsi, tõendi vormistamine )

3. teistele ametikohtadele, kus on nõutav tervisetõend 30 eurot  ( kopsuröntgen, tõendi vormistamine )

4. tervisetõendi vormistamine/pikendamine ( kui kopsuröntgen eelnevalt tehtud )   10 eurot

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus

https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017085

§ 13.   Töötaja, tööandja ja ettevõtja tervisekontroll nakkushaiguste suhtes
[RT I, 04.12.2015, 1 – jõust. 01.01.2017]

  (1) Tööandja on kohustatud tegevusaladel, kus töö iseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut, nõudma tööle asujalt tervisetõendit nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta. Tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta on nõutav järgmistelt töötajatelt:
  1) toitu ja joogivett käitlevad töötajad ning oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega või nende käitlemisvahenditega kokkupuutuvad töötajad, samuti toidu ja joogivee käitlemisruume puhastavad töötajad, välja arvatud töötajad, kes töötavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.04.2004, lk 1–54) I lisas nimetatud valdkonnas, ning töötajad, kes töötavad valdkonnas, mis ei ole Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 852/2004 ning määruse nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.04.2004, lk 55–205), reguleerimisalas;
  2) loomapidajad ja isikud, kes oma tööülesannete tõttu puutuvad vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega, välja arvatud loomapidajad, kes peavad põllumajandusloomi, et saada loomseid saadusi enda tarbeks;
  3) õpetajad ja lasteasutuse töötajad ning teised töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajad;
  4) abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajad;
  5) tervishoiutöötajad ning teised patsiendiga vahetult kokkupuutuvad tervishoiuasutuse töötajad;
  6) kliendiga vahetult kokkupuutuvad ilu- ja isikuteenuseid osutavad töötajad;
  7) käesoleva lõike punktides 1–6 loetletud tegevusaladel praktikat sooritavad või täiendusõppes osalevad õpilased, üliõpilased ja töötajad.

  (2) Tööle asuja esitab tööandjale nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta kirjaliku tervisetõendi, mida tööandja säilitab töösuhte kestuse jooksul ning vähemalt aasta pärast töösuhte lõppemist.

  (3) Tööandja ja füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegutseb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud valdkonnas ning osaleb tööprotsessides, kus on mis tahes nakkuse otsese või kaudse ülekandumise oht, peab läbima tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes ning tal peab olema selle kohta tervisetõend.

  (4) Perearst või töötervishoiuarst teeb nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli ning väljastab selle kohta tervisetõendi tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 kohaselt.

  (5) Tööandjal on õigus nõuda tööle asujalt nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimist ning vastava tõendi esitamist, kui eelmise tõendi väljastamisest on möödunud rohkem kui kaks aastat või tervisekontrolli läbimine ning uue tõendi väljastamine on töö iseärasuste tõttu põhjendatud.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud valdkonnas töötava isiku tervisekontroll toimub töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud alustel ja korras. Töötaja tervisekontrolli tegemisel arvestatakse vajaduse korral töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 8 lõike 3 alusel kehtestatud nõudeid.

  (7) Tööandjal on õigus saata töötaja vastavalt riskihindamise tulemustele täiendavale tervisekontrollile nakkushaiguste suhtes.
[RT I, 04.12.2015, 1 – jõust. 01.01.2017]